Sytuacje bywają proste. To jednak nie znaczy, że łatwo je opisać. To komentarze są skomplikowane, nawet wtedy, gdy dążą do prostoty. Sztuka, nie mówię że tylko teatr, musi się opowiedzieć po jednej ze stron. Próbować wejść w sytuację albo ją komentować. Z ostrożności nie tykamy miłości. Zajmujemy się snami. Bez symboli, na zamówienie archetypów.

Przyśniło się nam kolejne 10 lat Wertepu z dala od zgiełku koła historii, które od czasu do czasu staje w bezruchu. I tu zaczyna się cyrkowy – prawdziwie akrobatyczny – grymas w celu utrzymania równowagi. Historia zamiera na jednym kole marzeń i nadziei. I trwa tak w uroczym zawieszeniu. Oczywiście nie brakuje takich, którzy w okresie świętego spokoju pojazdu historycznego, próbują dopompować koło, twierdząc, że flak opóźnia postęp i poślizg. Ludzie o rozdętych zapasach inicjatyw próbują napełnić koło historii okrzykami dmuchanymi hasłami.

A dajcie też ludzie trochę sflaczeć historii. Dmuchajcie materace, czy co tam macie pod ręką, nogą, brzuchem. Ale posegregujcie swoje marzenia. Bo marzenia się spełniają. Ale ważne jest, żeby nie wszystkie, bo co zrobicie bez tęsknoty?

Ja już tęsknie za końcem lipca. Moje marzenie tam się spełni – kolejny Wertep. A zaraz po tym będę miał czas na tęsknoty… do zobaczenia na XI Wertepie! Naprawdę już trochę za WAMI tęsknimy!

Dariusz Skibiński
dyrektor artystyczny

Situations tend to be simple. It doesn’t necessarily mean that you can describe them easily. Comments are complicated, even when they aim for simplicity. Art, not just theatre, must choose sides. It must try to either be in a situation or to comment it. Being careful – we don’t touch love. We operate on dreams. No symbols, on archetypes’ orders.

We’ve dreamed of another 10 years of Wertep, far from noise of the wheel of history, which stands still from time to time. And here starts circus grimace – truly acrobatic – in order to maintain balance. History stands still on one wheel of dreams and hopes. Persists in this charming suspension. In times of historical vehicle’s peace there is no shortage of those, who try to inflate the wheel – claiming that the flaccidity delays progress and slide. People of bloated supplies full of initiatives try to fill the history wheel with the cheers of inflated slogans.

Oh, let the history get flaccid! Inflate your mattresses, or whatever is at your hands, legs or belly. But segregate your dreams. Because they come true. But, careful! Not all or else what would you do without the longing?

I’m longing for the July’s end. That’s when my dream will come true – another Wertep. And just after that, I’ll have all the time for the yearnings… So see you at 11th Wertep! We miss YOU already… a bit!

Dariusz Skibiński
artistic director

XI.

Międzynarodowy
Festiwal
Teatralny
WERTEP

2019

festival dates

26-28.07
2-4.08

flamingi: AZE Design