„Klassa wielkich wydarzeń” Teatr Kurniki (PL)

4 sierpnia, sobota – Orla, 15:00

Czas biegnie jak zwykle, ludzie się zmieniają, a świat, jak poprzednio, opiera się na grzbietach czterech słoni, które stoją na grzbiecie gigantycznego żółwia o imieniu A’Tuin,czy można temu uwierzyć? oczywiście, że nie, ale można sobie wyobrazić…spektakl „Klassa wielkich wydarzeń”, w którym świat występuje w role szkoły, a uczniowie – jak słonie i żółwie, które podtrzymują tradycję tego świata w pierwotnym stanie bez zmian. Opowieści o tych szalonych i beztroskich dniach rozgrywane są różnymi technikami teatralnymi, takimi jak: teatr plastyczny, teatr cieni, teatr obiektu, teatr lalek, tantamareski, wokal i wszystko to będzie podawane pod sosem tragikomicznym. Chwile radości i smutku, empatia, życie w pełnej sile, i oczywiste jest, że zaspa składa się z płatków śniegu, a pustynia z ziaren piasku – wszystko tutaj, wszystko w nas, trzeba tylko pamiętać, najlepiej z nami, a dokładniej, z spektaklem „Klasą wielkich wydarzeń” z młodym zespołem artystów szkół podstawowych w Orli.

* * *

Zespół powstał w 2018 roku z pasji i inicjatywy młodych ludzi ze szkoły podstawowej i gminnego ośrodka kultury w Orli, którzy biorą udział w projekcie „Czas dla sztuki – art. edukacja”

Time flows as usual, people change, and the world- as before- relies on the backs of four elephants which rely on the back of a gigantic turtle called A’Tuin, can you believe it? of course not, but you can imagine…. a show „A Class Of Big Events” in which the world is in the role of school and students are like elephants and turtles which support the tradition of this world in the pristine condition with no changes. Tales about these wild and carefree days are performed with various theatrical techniques i.e. : plastic theatre, shadow theatre, object theatre, puppets, tintamarresque theatre, a vocal and all this will be served with tragicomic sauce. Moments of joy and sadness, empathy, life in full bloom and it is clear that snowdrift is made of snowflakes and the dessert is full of sand- everything here, everything in us just needs to be remembered, preferably with our theatre, more precisely with the show ” A Class Of Big Events” with a team of young artists from primary schools in Orla.

* * *

The group came to being in 2018 out of passion and initiative of young people from a primary school and local culture center in Orla who take part in the project in „Time for art – art. education”