„Opowieści z nieistniejących światów” Parparusza Wędrowna Wytwórnia Zdarzeń (PL)

  • 22 lipca, niedziela – Narew, 17:00
  • 28 lipca, sobota – Stary Dwór, Narewka, 15:00
  • 29 lipca, niedziela – Bielsk Podlaski, 16:30
  • 3 sierpnia, piątek – Kleszczele, 18:00
  • 4 sierpnia, sobota – Orla, 17:30

Teatr opowieści z muzyką w roli głównej. Dla małych i dużych widzów. Poetyckie, sentymentalne, wieloetniczne. Na Ulicy Dobrych Snów mieszkają różni ludzie, mają różne historie, a Drzewo Życzeń można prosić o spełnienie marzeń. To nie jest teatr, ale wędrówka za żywym słowem. To nie jest czytanie ani recytowanie, lecz Opowieść, która się staje teraz, świat, którego wszyscy jesteśmy częścią.

– Będziemy wędrować po krainach istniejących i nieistniejących, szukając snów i słów, prawdziwej magii i cudów. Będziemy śpiewać i wołać, wstrzymywać czas i poić się żywą wodą z Oceanu Opowieści – zapowiada Parapusza. – Przywiozę Wam bajki i baśnie, przypowieści i historie zupełnie prawdziwe ze wszystkich stron świata. A w tych baśniach – dźwięki i piosenki, zagadki i wyliczanki, no i mnóstwo czarów. Uratujemy niejedną księżniczkę (albo księcia, a co!), zajrzymy ponad chmury i w głębiny oceanów, dotrzemy za te wszystkie siódme góry i znajdziemy skarb – to pewne – obiecuje.

* * *

Twórczynią Parapuszy jest Katarzyna Enemuo, magister Antrologii Kultury i Etnologii po UJ. Od 1998 roku zajmuje się muzyką średniowieczną i tradycyjną. Uczyła się od najlepszych śpiewaków – tych kształconych i tych ludowych. Od 2000 roku współpracuje ze Scholą Teatru Węgajty, jako solistka w dramatach liturgicznych i programach koncertowych. Zbiera i śpiewa pieśni, ballady i piosenki średniowieczne i tradycyjne, pisze własną muzykę i teksty.

Jest współzałożycielką i liderką kapeli Jazgodki, z którą gra etniczną muzykę z różnych stron Europy. Od 2008 roku uczy się sztuki opowiadania i opowiada – bajki, baśnie, przypowieści i literaturę, historie prawdziwe i zmyślone, dzieciom i dorosłym – sama i we współpracy z innymi opowiadaczami i muzykami. Tworzy własne spektakle narracyjne z autorską lub tradycyjną muzyką. Występuje w Polsce i za granicą, zarówno w ramach kameralnych wydarzeń, projektów lokalnych i ogólnopolskich, jak i dużych imprez i festiwali (Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania w Warszawie, Festiwal Opowiadaczy Słowodaję w Lublinie, Jarmark Jagielloński w Lublinie). Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich opowiadaczek i jedną z niewielu, która jednocześnie jest muzykantką i ma doświadczenie teatralne.

A theatre of tales with music in the leading role. For young and adult audience. Poetic, sentimental, multi-ethnic. In the Good Dreams Street live various people who have various histories and you can ask the Tree of Dreams to make your dreams come true. It is not theatre but a wander with an animated word. It is not reading or reciting but a Tale which becomes now, a World whose part we all are.
– We will wander through the real and non- existing lands , searching for dreams and words , real magic and miracles. We will sing and call out, stop the time and drink live water from The Ocean of Tales- forecasts Papusza. – I will bring you fairy tales and fables, real tales and the stories from around the world. And in these tales – sounds and songs, riddles and counting rhymes , and… a lot of magic. We will save a princess or two (or a prince , why not?), we will look above the clouds and the ocean depths, we will reach the faraway mountains and we will find a treasure- that’s sure- she says.

* * *

The creator of Parapusza is Katarzyna Enemuo, MA of Anthropology of Culture and Ethnology at UJ. Since 1998 she has been dealing with medieval and traditional music. She has been taught by the best singers- both educated and folk. Since 2000 she has been co-operating with Węgajty Theatre Schola- as a solo artist in liturgical dramas and concert programs. She collects and sings songs, lays, medieval and traditional songs. She composes her own music and writes lyrics.
She is the co- founder and the leader of Jazgodki band, with whom she plays ethnic music from different parts of Europe. Since 2008 she has been learning the art of storytelling and she has been telling – fables, fairy tales, parables and literature, real and made- up stories, to children and adults – on her own and with the co- operation with other storytellers and musicians. She creates her own narrative shows with authorial and traditional music. She performs in Poland and abroad, both at small- scale events, local and national projects and big events and festivals (International Storytelling Festival in Warsaw, Storytellers’ Festival Słowodaję in Lublin, Jarmark Jagielloński in Lublin). She is one of the most prominent Polish storytellers and one of few who are musicians and have theatrical experience.