„W niemym kinie” Teatr Pantomimy Mimo (PL)

  • 28 lipca, sobota – Stary Dwór, Narewka, 20:00
  • 29 lipca, niedziela – Bielsk Podlaski, 21:00

Obrazy filmowe wielkich twórców takich jak Charlie Chaplin, Buster Keaton czy Georges Méliès okazały się być silną inspiracją. Jednak ważniejsze okazały się uczucia ukazywane poprzez charakterystyczną formę oraz poezja myśli i działania.
Spektakl jest opowieścią o człowieku, jego radościach, słabościach, targających nim emocjach, jego pragnieniach i tęsknotach. Slapstick, komedia ciała i sytuacji, niebanalna współczesna muzyka oraz historie z życia wzięte, które decydują o ponadczasowości takiego rodzaju wypowiedzi. Humor poza słowami, poezja ciała, komedia zdarzeń, iluzja czyli prawdziwa magia teatru.

* * *

Teatr Pantomimy Mimo powstał w 2002 roku. Założony przez Bartłomieja Ostapczuka jako teatr jednego aktora szybko przekształcił się w zespół. Poszukiwania artystyczne aktorów Teatru Mimo zaowocowały wypracowaniem własnego języka teatralnego, w którym artyści starają się łączyć najważniejsze elementy sztuki kluczowych twórców i reformatorów współczesnej pantomimy.
W teatralnej pracy poprzez ruch i gest próbują wyrazić esencję uczuć i emocji, nie stroniąc przy tym od odrobiny absurdu. Pragną by przy zachowaniu zasad sztuki pantomimy jedynymi granicami były granice ich wyobraźni.
Od 2002 roku teatr zaprezentował 11 premier. Głównymi produkcjami były spektakle sceniczne. Od 2010 roku teatr realizuje spektakle plenerowe wierząc tym samym, że sztuka pantomimy jest w stanie w pełni zaistnieć również w innej przestrzeni niż teatralna scena.
Teatr Mimo jest częścią Warszawskiego Centrum Pantomimy, które aktywnie wspiera rozwój tej sztuki w naszym kraju.

. Film images of prominent artists like Charlie Chaplin, Buster Keaton or Georges Méliès turned out to be an intense inspiration. However, even more important turned out to be the feelings shown through a characteristic form and a poetry of thought and action.
The show is a tale about a human, his happiness and weaknesses, emotions which drive him, his desires and longings. Slapstick, comedy of a body and a situation , non- cliche modern music and the stories taken from real life which contribute to the timelessness of this kind of a statement. Humor beyond words, the poetry of the body, the comedy of the situation , illusion – that is the real magic of the theatre.

* * *

Teatr Pantomimy Mimo started in 2002. Founded by Bartłomiej Ostapczuk as a one actor theatre it soon transformed into a group. Artistic search of the actors of Teatu Mimo resulted in working out of their own theatrical language in which the artists try to combine the most important elements of key artists and the reformers of the modern pantomime.
In their theatrical work through movement and a gesture they try to express the essence of feelings and emotions, not shying away from a bit of the absurd. They want, keeping in mind the rules of the art of pantomime, to have only the limits of their imagination.
Since 2002 the theatre has presented 11 premieres. The main productions were stage productions. Since 2010 the theatre has been doing on location shows, believing that the art of pantomime is capable of fully existing in a different space than a theatrical stage.
Teatr Mimo is a part of Warszawskie Centrum Pantomimy which supports actively the development of this art in our country.